ออกให้บริการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียนชั้นประถมศึกษา

     ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณาร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4    ในโรงเรียนเขตตำบลกฤษณา

จัดอบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในตับและท่อน้ำดี


ให้สุขศึกษาเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน (3 อ 2 ส)ในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

     25 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา จัดบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีผู้รับบริการจำนวน 80 คน  ในวันนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้สุขศึกษาเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน (3 2 ส)

ท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจนักศักษาฝึกประสบการณ์

        10 มิถุนายน 2562  นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจ
นักศักษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ชั้นปีที่ 3โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณาเป็นแหล่งฝึก

เปิดโครงการปักกลด 3

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด3) ดำเนินการโดยสถานีตำรวจภูธรจะกง ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลกฤษณา โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 26 มิถุนายน 2562   ณ บ้านสวัสดี หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา 


กิจกรรมศึกษาดูงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบรี

         
วันที่ 26 -28 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา     ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน อสม.กลุ่มสตรี และบุคลากร โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานเทศบาลเมืองท่าช้าง  อำเภอเมือง   จังหวัดจันทบรี