หน้าเวปนี้แปลได้กว่า 70 ภาษาทั่วโลก

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)
                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบองค์รวม  มีคุณภาพและมาตรฐาน  ทุกภาคีมีส่วนร่วม  ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

พันธกิจ(Mission)
  1.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเสมอภาค                                      2.พัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐาน                                                                                                              3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                                                                             4.ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและ     จิตวิญญาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น