หน้าเวปนี้แปลได้กว่า 70 ภาษาทั่วโลก

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทำเนียบเจ้าหน้าที่
กิจกรรม/ผลงานเด่น

โครงการ"พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตในวัยรุ่นตำบลกฤษณา ประจำปี 2556


            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณาร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์   โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลจะกง  สถานีตำรวจภูธรตำบลจะกง  จัดโครงการ"พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตในวัยรุ่นตำบลกฤษณา ประจำปี 2556" โดยมีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2และ3 เป็นผู้รับการอบรม เพราะเด็กวัยนี้เป็นช่วงกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัว เพื่อที่จะทำให้เด็กเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นวัยรุ่นที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป.................ขอขอบคุณคับ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)
                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบองค์รวม  มีคุณภาพและมาตรฐาน  ทุกภาคีมีส่วนร่วม  ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

พันธกิจ(Mission)
  1.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเสมอภาค                                      2.พัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐาน                                                                                                              3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                                                                             4.ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและ     จิตวิญญาณ

ประวัติความเป็นมา


 ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา
ตำบลกฤษณา  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
  
ประวัติในอดีต    
สถานีอนามัยกฤษณา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 ในทุนผูกพันของ นายสำราญ  บุญส่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลจะกง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ (  หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา ในปัจจุบัน )  มีเนื้อที่  2  งาน  11  ตารางวา ผู้บริจาคที่ดินคือนายไผท  รังษี  มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยคนแรกคือ  นายสำราญ  บุญส่ง
                ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้มีเจ้าหน้าที่ทุนผูกพัน สร้างสำนักงานผดุงครรภ์( ทุนผูกพัน )เพิ่มเติมอีก 1 หลัง คือ นางจรรยา  วงษ์พินิจ
                ปี พ.ศ. 2526 ได้แยกออกจากตำบลจะกงเป็นตำบลกฤษณา  โดยนางจรรยา  วงษ์พินิจ ปฏิบัติงานประจำสถานีอนามัยกฤษณา ส่วนนายสำราญ  บุญส่ง ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยบ้านจะกง  ตำบลจะกง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติในปัจจุบัน
                ปี พ.ศ. 2534 สถานีอนามัยกฤษณา  ได้รับงบประมาณสร้างสำนักงานหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดมากและสถานที่คับแคบ ได้ย้ายมาสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่ บ้านกฤษณาตะวันตก  หมู่ที่ 2  ตำบลกฤษณา  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ 2  ไร่  1  งาน  28  ตารางวา  เป็นอาคารแบบเดิมทรงสูง  เปิดให้บริการในปี พ.ศ.  2535 และในปีเดียวกันนั้นได้มีผู้บริจาค ( ผ้าป่า ) ให้ต่อเติมอาคารเป็นอาคาร 2  ชั้น  สำหรับให้บริการผู้ป่วย  11  หมู่บ้าน ในเขตตำบลกฤษณา
                ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับอาคารสำนักงาน โดยใช้เงินบำรุงของสถานีอนามัยขยายพื้นที่อาคารสำนักงาน เพื่อให้มีพื้นที่บริการผู้มารับบริการได้กว้างขึ้น

                ใน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  410,000  บาทโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล ( รวมทั้งเงินผ้าป่าสถานีอนามัยจัดขึ้น ปี 2551  )เพื่อต่อเติมอาคารไปด้านหลังเพื่อให้กว้างขวางขึ้นเหมาะสำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น