หน้าเวปนี้แปลได้กว่า 70 ภาษาทั่วโลก

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ


เจ้าหน้าที่และ  อสม.ตำบลกฤษณา  ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดที่ รพ.สต กฤษณา 

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

สสอ ขุขันธ์

แผนที่ รพสต


โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
โครงการ" ยิ้มสดใส เด็กไทย ฟันดี" โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา ร่วมกับ โรงพยาบาลขุขัน และโรงเรียนทุกแห่งประจำตำบลกฤษณา ในการให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมอบหนังสือนิทานแก่โรงเรียนที่มารับบริการ


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 15.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทำเนียบเจ้าหน้าที่
กิจกรรม/ผลงานเด่น

โครงการ"พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตในวัยรุ่นตำบลกฤษณา ประจำปี 2556


            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณาร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์   โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลจะกง  สถานีตำรวจภูธรตำบลจะกง  จัดโครงการ"พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตในวัยรุ่นตำบลกฤษณา ประจำปี 2556" โดยมีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2และ3 เป็นผู้รับการอบรม เพราะเด็กวัยนี้เป็นช่วงกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัว เพื่อที่จะทำให้เด็กเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นวัยรุ่นที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป.................ขอขอบคุณคับ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)
                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบองค์รวม  มีคุณภาพและมาตรฐาน  ทุกภาคีมีส่วนร่วม  ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

พันธกิจ(Mission)
  1.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเสมอภาค                                      2.พัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐาน                                                                                                              3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                                                                             4.ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและ     จิตวิญญาณ

ประวัติความเป็นมา


 ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา
ตำบลกฤษณา  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
  
ประวัติในอดีต    
สถานีอนามัยกฤษณา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 ในทุนผูกพันของ นายสำราญ  บุญส่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลจะกง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ (  หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา ในปัจจุบัน )  มีเนื้อที่  2  งาน  11  ตารางวา ผู้บริจาคที่ดินคือนายไผท  รังษี  มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยคนแรกคือ  นายสำราญ  บุญส่ง
                ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้มีเจ้าหน้าที่ทุนผูกพัน สร้างสำนักงานผดุงครรภ์( ทุนผูกพัน )เพิ่มเติมอีก 1 หลัง คือ นางจรรยา  วงษ์พินิจ
                ปี พ.ศ. 2526 ได้แยกออกจากตำบลจะกงเป็นตำบลกฤษณา  โดยนางจรรยา  วงษ์พินิจ ปฏิบัติงานประจำสถานีอนามัยกฤษณา ส่วนนายสำราญ  บุญส่ง ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยบ้านจะกง  ตำบลจะกง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติในปัจจุบัน
                ปี พ.ศ. 2534 สถานีอนามัยกฤษณา  ได้รับงบประมาณสร้างสำนักงานหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดมากและสถานที่คับแคบ ได้ย้ายมาสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่ บ้านกฤษณาตะวันตก  หมู่ที่ 2  ตำบลกฤษณา  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ 2  ไร่  1  งาน  28  ตารางวา  เป็นอาคารแบบเดิมทรงสูง  เปิดให้บริการในปี พ.ศ.  2535 และในปีเดียวกันนั้นได้มีผู้บริจาค ( ผ้าป่า ) ให้ต่อเติมอาคารเป็นอาคาร 2  ชั้น  สำหรับให้บริการผู้ป่วย  11  หมู่บ้าน ในเขตตำบลกฤษณา
                ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับอาคารสำนักงาน โดยใช้เงินบำรุงของสถานีอนามัยขยายพื้นที่อาคารสำนักงาน เพื่อให้มีพื้นที่บริการผู้มารับบริการได้กว้างขึ้น

                ใน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  410,000  บาทโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล ( รวมทั้งเงินผ้าป่าสถานีอนามัยจัดขึ้น ปี 2551  )เพื่อต่อเติมอาคารไปด้านหลังเพื่อให้กว้างขวางขึ้นเหมาะสำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น